Algemene voorwaarden en klanteninformatieI. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Rudolf Flume Technik GmbH) via de website www.flume.de aangaat, voor zover er tussen beide partijen schriftelijk geen afwijking bepaald werd. Afwijkende of strijdige voorwaarden zijn enkel geldig met ons uitdrukkelijk akkoord.

(2) Wij bieden onze producten enkel te koop aan, voor zover u een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap bent, die bij het sluiten van de transactie in hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemer) handelt. Een koopverdrag met consumenten is uitgesloten.

§ 2 Totstandkomen van contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen . De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen kunt u vinden in de betreffende offerte.

(2) Reeds met het plaatsen van het betreffende product op onze internetsite leggen wij u een bindende offerte voor ter afsluiting van een overeenkomst voor het online-winkelwagensysteem tegen de in de betreffende offerte aangegeven voorwaarden. 

(3)
Het contract wordt als volgt gesloten via het online boodschappensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen  worden in het "winkelmandje" geplaatst. Via de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u het "winkelmandje" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Verdergaan met bestellen" (of een soortgelijke aanduiding) hebt geklikt en de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens u uiteindelijk als besteloverzicht getoond.
 
Voor zover u als betaalmethode een methode voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, directe overschrijving) gebruikt, wordt u of in onze online-shop naar het besteloverzicht geleid of wordt u eerst naar de internetsite van de aanbieder van de methode voor directe betaling doorgeleid.
Wanneer u wordt doorgeleid naar de betreffende methode voor directe betaling, voer daar dan de betreffende selectie resp. invoer van uw gegevens uit. Tot slot wordt u teruggeleid naar het besteloverzicht in onze online-shop. 
Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrower) of de aankoop te annuleren. Met het verzenden van de bestelling via de desbetreffende knop verklaart u juridisch bindend de aanvaarding van de offerte, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) U kunt verder een bindende overeenkomstofferte (bestelling) telefonisch, per e-mail, per fax of per post afgeven.
De aanvaarding van de offerte (en daarmee het afsluiten van de overeenkomst) gebeurt bij een bestelling per telefoon direct of uiterlijk binnen 5 dagen door bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail), waarin de uitvoering van de bestelling of de aflevering van de goederen bevestigd wordt (orderbevestiging).                       
Wanneer u binnen deze termijn geen bericht hierover hebt ontvangen, bent u niet meer aan uw bestelling gebonden. Eventueel reeds geleverde prestaties worden in dit geval onmiddellijk terugbetaald.


(5) Op verzoek bieden wij u een individueel aanbod aan, dat schriftelijk naar u wordt verzonden waaraan we ons gedurende 5 dagen gebonden houden. U aanvaardt het aanbod met schriftelijke bevestiging.

(6) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt  via e-mail gedeeltelijk automatisch. U kan er zeker van zijn dat het door u bij ons bewaarde e-mailadres juist is, de ontvangt van de e-mail technisch zeker is en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 3 Prijs, betalingsvoorwaarden en verzendkosten

(1) De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen vertegenwoordigen netto prijzen. Deze zijn exclusief BTW.

(2) De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs, deze zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden, tenzij een gratis levering beloofd is. Verdere details zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in het respectieve aanbod.

(3)
Als de goederen worden geleverd aan landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldovermakingen (overdrachts- of wisselkosten van de kredietinstellingen), die u zelf moet betalen. 
 
(4) Eventuele kosten voor het overmaken van geld zijn voor uw rekening, ook als de goederen aan een EU-lidstaat worden geleverd, maar de betaling is buiten de Europese Unie geregeld.

(5) U heeft de onze de respectievelijke knop op onze website of de in het respectievelijk aanbod aangeduide betaalmogelijkheden. Voor zover op de betalingsmogelijkheden of de factuur geen betalingstermijn aangegeven is, zijn de vorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk inlosbaar. De aftrek van kortingen is alleen toegestaan als dit in het respectieve aanbod of op de factuur uitdrukkelijk vermeld staat.

(6) SEPA Automatische Incasso
Bij betaling via SEPA-incasso machtigt u ons door het afgeven van een bijbehorend SEPA-mandaat om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te incasseren.De termijn voor de overmaking van de voorafgaande kennisgeving (Pre-Notification) wordt op 5 dagen voor de vervaldatum verkort. U bent verplicht voor de nodige dekking van de rekening te zorgen tot de vervaldatum. In het geval van een herroeping op grond van uw schuld moet u de ontstane bankkosten dragen.

§ 4 Leveringsvoorwaarden

(1) De verwachte leveringstermijn staat aangeduid bij elke aanbieding. Leveringstermijnen zijn enkel bindend, wanneer ze door ons schriftelijk bevestigd worden. Bij de betaling vooruitbetaling per overboeking vindt de verzending van de goederen pas plaats na ontvangst van de volledige koopprijs en de verzendkosten.

(2) Als een besteld product dat u besteld heeft onverhoopt niet beschikbaar is, ondanks een snelle afsluiting van een adequate hedging transactie, en omwille van een reden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zult u onmiddellijk worden geïnformeerd over de onbeschikbaarheid en in geval van herroepingen van reeds gedane betalingen worden deze meteen terugbetaald.
 
(3) De verzending gebeurt op uw risico. Wanneer u dat wenst, kunt u een transportverzekering afsluiten, de extra kosten moeten door u gedragen worden.
 
(4) Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen door u in rekening gebracht worden, voor zover u niet opgezadeld wordt met extra kosten voor de verzending.


§ 5 Garantie

(1) De garantieperiode bedraagt 1 jaar vanaf de datum van levering. De verkorte termijn is niet van toepassing:

- voor ons te verantwoorden verwijtbare schade voortvloeiend uit schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en bij opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte overige schade;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben gehouden of een garantie voor de hoedanigheid van de zaak hebben gegeven;
- bij zaken, die overeenkomstig hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die het defect hebben veroorzaakt;
- bij wettelijke regresvorderingen, die u in combinatie met garantierechten tegen ons heeft.

(2) Als voorwaarde van de goederen gelden enkel onze eigen specificaties en product omschrijving van de fabrikant zoals afgesproken, maar geen andere reclame, promoties en publieke verklaringen van de fabrikant.
 
(3) We zullen gebreken naar onze keuze verhelpen door reparatie of vervanging. Mislukt het verhelpen van het defect, dan kunt u een prijsverlaging eisen of kunt u u terugtrekken uit het contract, zoals u zelf wilt. De herstelmaatregelen gelden na een mislukte tweede poging als gefaald, als niet anders blijkt uit de aard van de zaak of het defect of andere omstandigheden. In het geval van verbetering moeten wij de verhoogde kosten niet dragen die ontstaan zijn door het verzenden van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat de zending niet aan het beoogde gebruik van de goederen voldoet.


§ 6 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) Een retentierecht kunt u alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen ut dezelfde contractuele relatie.
 
(2) Wij behouden ons de eigendom van de goederen toe tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie. Voorafgaand aan de overdracht van de eigendom van de goederen is een onderpand of een zogenaamde 'Sicherheitsübereignung' (beveiligheidsdoeleind) niet toegestaan.
 
(3) U kunt de goederen volgens de normale gang van zaken doorverkopen. In dat geval moet u nu al alle vorderingen van het gefactureerde bedrag, dat zal voortvloeien uit de doorverkoop, aan ons afstaan, voor zover we de overdracht accepteren. U bent verder bevoegd voor de inning van de schuld. Wanneer u uw betalingsverplichtingen niet goed nakomt, behouden wij ons het recht voor de schuld zelf te innen.
 
(4) Bij het verbinden en mengen van de goederen verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van factuurwaarde van de goederen tot de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking.
 
(5) Wij verbinden ons ertoe om de aan ons verschuldigde effecten op uw verzoek vrij te geven in de mate dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden met meer dan 10% groter is dan de beveiligde vorderingen. De keuze van de effecten die worden vrijgegeven ligt bij ons.


§ 7 Rechtskeuze, plaats van betaling, bevoegde rechtbank

(1) Duitse recht is van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. 

(2) Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank is onze zetel, voor zover u koopman, rechtspersoon van het openbaar recht of publiekrechtelijke vermogensinstantie bent. Hetzelfde geldt, wanneer u geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft.

II. Klanteninformatie

1. Identiteit van de aanbieder

Rudolf Flume Technik GmbH
Hachestr. 66
45127 Essen
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 201 1899-0
E-mail: info@flume.de2. Informatie over het tot stand komen van het contract

De technische stappen voor het sluiten van een contract en de sluiting zelf, zoals de correctiemogelijkheden uitgevoerd in overeenstemming met § 2 van onze algemene voorwaarden (deel I).

3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract

3.1 De taal van het contract is Duits.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet opgeslagen door ons. Voor verzenden van de bestelling op verzoek kunnen de gegevens van het contract worden afgedrukt met behulp van de printfunctie van het browser of ze kunnen elektronisch opgeslagen.

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn gemaakt door juristen van de Händlerbund gespecialiseerd in het IT-recht en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van gerechtelijke procedures. Meer informatie hierover vindt u op https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

Laatste update: 29.11.2022